ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

1.1. Elke overeenkomst door MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF aangegaan, wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs al werden deze later dan huidige algemene voorwaarden medegedeeld. 1.2. Een annulering van een bestelling is slechts geldig zo zij schriftelijk geschiedt en door MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF schriftelijk werd aanvaard. Alsdan is de opdrachtgever van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 10% der prijs van de bestelling verschuldigd aan MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF.

2. Omschrijving van het werk – aanvangsdatum – uitvoeringstermijn

2.1. Het uit te voeren werk wordt omschreven in de aannemingsovereenkomst. 2.2. De aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van het werk wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering tast de rechtsgeldigheid van de aanneming dan ook niet aan en verleent de opdrachtgever geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de aanneming, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van het werk) lastens MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF. 2.3. Wordt er gewerkt met nevenaannemers dan dient de coördinatie van de werken te geschieden door de opdrachtgever. MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. 2.4. Indien MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF twijfelt aan de deugdelijkheid van de wijze van uitvoering van het werk/te verwerken materialen zoals voorgeschreven door de opdrachtgever of diens architect en door haar uit te voeren/verwerken, volstaat het dat eerstgenoemde dit heeft medegedeeld aan de opdrachtgever voorafgaandelijk de uitvoering/verwerking opdat MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF ter zake geen enkele verantwoordelijkheid treffen zou.

3. Prijs

3.1. De prijs is deze zoals in de aannemingsovereenkomst vermeld, tenzij MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, enz.), aanpassing waartoe MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF gerechtigd is. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. 3.2. De prijs is exclusief B.T.W. en vervoerskosten, tenzij anders vermeld.

4. Aansprakelijkheid

4.1. De opdrachtgever staat, op eigen kosten en vóór de uitvoering van het werk door MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF, in voor het bekomen van alle liggingsplannen der ondergrondse installaties (kabels, leidingen, …) aanwezig in het werkterrein, alsmede voor het localiseren dezer installaties door middel van sonderingen. 4.2. Levering van het werk houdt tevens aanvaarding van dit werk door de opdrachtgever in; deze valt ten laatste samen met de voorlopige oplevering, die –behoudens wettelijke uitzonderingen– tevens gelden zal als definitieve oplevering. De voorlopige opleveringkan stilzwijgend geschieden en alzo blijken uit bijvoorbeeld: ingebruikname, betaling aannemingssom, … 4.3. Werfverslagen worden geacht inhoudelijk correcte informatie te bevatten behoudens gemotiveerd en gedocumenteerd verzet binnen de 24 uur na ontvangst ervan, bevestigd door een tegensprekelijke vaststelling. Ondertekening ervan door partijen is niet vereist; het volstaat dat vaststaat dat ze afkomstig zijn van MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF of de architect, wat onder andere is indien vanuit hun e-mailadres werden verstuurd. 4.4. MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF is ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor beschadiging van de goederen die het voorwerp uitmaken van de aanneming en/of van de goederen die zich op het werkterrein bevinden en/of van ondergrondse installaties (kabels, leidingen, …). Wordt MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de opdrachtgever er toe gehouden MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF desbetreffend te vrijwaren. Enkel wanneer de opdrachtgever het bewijs levert van bedrog of een opzettelijke fout zijdens MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF – en van het oorzakelijk verband tussen deze fout/bedrog en de schade – is huidig beding niet toepasselijk. 4.5. MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF oefent enkel toezicht en leiding op haar eigen werknemers. Zij aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van derde-werknemers aanwezig op de werf. 4.6. MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF gaat enkel een inspanningsverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis. Zij verbindt er zich derhalve toe te handelen zoals een zorgvuldig en vooruitziend aannemer, geplaatst in dezelfde omstandigheden. Wat gebreken in het door haar verrichte werk betreft, is zij enkel vrijwaring verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan het uitgevoerde werk die voortkomen uit grondstof – en/of fabrikatiegebreken van de daarbij gebruikte producten, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, én dit enkel voor zover de opdrachtgever bewijst dat MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF van deze grondstof – en/of fabrikatiegebreken op de hoogte was of moest zijn bij levering/verwerking. Zichtbare gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking voor zover aanwezig en vastgesteld ten laatste bij voorlopige oplevering én voor zover: (1) de opdrachtgever binnen de 48 uur na kennis of redelijk te veronderstellen kennis het gebrek schriftelijk heeft aangemeld bij MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF met stavend materiaal (2) het gebrek tegensprekelijk wordt bevestigd als zijnde aanwezig bij levering/verwerking. 4.7. Elke rechtsvordering tot het bekomen van vrijwaring vanwege MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF wegens gebreken aan het uitgevoerde werk dient te worden ingesteld: (1) wat de zichtbare gebreken betreft: binnen de maand na kennis van het gebrek of de redelijk te veronderstellen kennis én alleszins binnen de 3 maand na voorlopige oplevering; (2) wat de ernstige, verborgen gebreken betreft, binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering van het werk. De termijn van 3 en 6 maanden is telkens een vervaltermijn, niet vatbaar voor schorsing of stuiting. 4.8. De vrijwaringsverplichting die MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de prijs van het werk. 4.9. Schade als produktieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., komt nooit in aanmerking voor vergoeding door MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF.

5. Betaling

5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF bij ontvangst van de factuur. Bankkosten zijn ten laste van de opdrachtgever.5.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag der factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 40 EUR), wat overeenkomt met de hinder die MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 10% per jaar. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen maand verrekend. 5.3. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. 5.4. Niettegenstaande de hoger vermelde bepalingen betreffende de conventionele verwijlsintresten en de schadevergoeding zal de overeenkomst, indien MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF zulks verkiest, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de opdrachtgever, ontbonden zijn lastens de opdrachtgever zo: geen betaling tussenkwam op de vervaldag van de factuur, de opdrachtgever zijn verbintenissen niet is nagekomen, zo de opdrachtgever failliet werd verklaard of WCO of collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld, één en ander onverminderd het recht van MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat. 5.5. Netting. In geval van ontbinding van de overeenkomst tussen partijen (bijvoorbeeld n.a.v. een faillissement van de opdrachtgever) worden alle schuldvorderingen over en weer tussen partijen van rechtswege, zonder kennisgevingsplicht, gecompenseerd om een onmiddellijk opeisbaar saldo ten voordele van één van de partijen op te leveren. 5.6. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de opdrachtgever. Bij rechtsplegingsvergoeding ten gunste van MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF is het maximale bedrag verschuldigd.

6. Niet-uitvoeringsexceptie

De opdrachtgever is er niet toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF, om welke reden dan ook. Voor zover deze bepaling ongeldig zou worden bevonden, dient ze te worden gelezen in die zin dat inhouding van gelden slechts toegelaten is in proportionele verhouding tot de klacht die daartoe reden vormde.

7. Waarborgen

7.1. Indien het vertrouwen van MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF in de kredietwaardigheid van de opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, is de opdrachtgever er toe gehouden de door MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF gevraagde waarborg(en) te verschaffen. 7.2. Komt de opdrachtgever niet tegemoet aan deze verplichting dan is MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF er toe gerechtigd de aannemingsovereenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, mits loutere kennisgeving ervan aan de opdrachtgever, teontbinden, één en ander onverminderd het recht van MCM ALGEMEEN BOUWBEDRIJF op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

8. Geschillen

8.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd tot beslechting van het geschil. 8.2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.). Bewijs van feiten, rechtsfeiten en rechtshandelingen kan tussen partijen geschieden conform de regels van het bewijs in handelszaken. Communicatie per e-mail is gelijkwaardig aan communicatie per gewone post of fax.

9. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de aannemingsovereenkomst. Nietige bepalingen worden geconverteerd naar geldige bepalingen met inhoud die het dichtst mogelijk aanleunt bij de nietige bepaling.

PRIVACY SETTINGS
Wij gebruiken cookies om de gebruikservaring van deze website te verbeteren. Daarnaast gebruiken wij data en scripts van third parties die mogelijks tracking-technologie gebruiken. U kan hier toestemming geven om toegang te krijgen tot deze diensten. Voor meer info over de cookies die wij gebruiken op deze website en de date die we verzamelen, check onze Privacy Policy
Google Maps
Geef toestemming om de inhoud te gebruiken van - Google